Scott City - Radio Stations

1240 NEWS RADIO 1310 – KYUL