Idaho Falls - Radio Stations

100.7 My FM – KSNA 99 KUPI – KUPI-FM 96.1 & 102.1 River Country – KID-FM